/ 23 نظر / 46 بازدید
نمایش نظرات قبلی
farideh

•*..*•. .•.آپم .•*..*•. .•*..*•. آپم .•*..*•. .•*..*•. .•*. آپم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. آپم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* آپم .•*..•*..*•. .•*..*•. .•*..*•..•*..•. آپم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. . آپم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.. آپم -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. آپم ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. آپم ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•. آپم #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. آپم ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. آپم ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. آپم ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. آپم ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آپم ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. آپم ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. آپم ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. آپم ´´´´´´´

زینب

خردادم اومدو از دریا نیکو خبری نشد...[رویا]

farideh

سلام دوست عزیزم آپم دیر نکنی!!!!! __________________________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ ______________ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ ________ ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-..

Asefeh

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند. تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود و معنای خداحافـظ، تا فردا بود

Asefeh

سیلوووووووووووووووووووووووووم سیلوووووووووووووووووووم سیلوووووووووووووم ... باااااااااااااااااااااااااااارااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااام بعداز یه غیبت طولانی اومدم چطوری عسیسکم خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امیدوارم منو ببخشی گلکم ولی قول میدم جبران کنم اپم ومنتظر حضور گرمت [ماچ][ماچ][گل]

farideh

وای از دست این تنهایی، وای از دست این دل بهانه گیر وای از دست این لحظه های نفسگیر ،ای خدا بیا و دستهای سردم را بگیر خسته ام ، باز هم دلم گرفته و دل شکسته ام آپم عزیزم

sina

خوب بود خب حالا ناراحت نشو عاااااااالی بود خوش حال میشم به منم بسرید [گل]

دریا

کجا یی دریا؟...چرا نمینمویسی؟ دارم نگرانت میشم[نگران]

بعد از مدت ها دوباره به روز شدم ! خوشحال میشم سر بزنی [چشمک] http://khanehsargarmi.persianblog.ir/

نیلوفر

سلام گلم وبت خوشگله خوشحال میشم لینکم کنی [ماچ]